Mundy’s Corner (Ebensburg-7)


Feb. 2020 photo by Arlene Johns

March 2021 photo by A. Johns

May 2021 photo by Mike Wintermantel

May 2021 photo by Mike Wintermantel

June 2023 photo by Mike Wintermantel

Along Pike Road (Old U.S. 22)