Fredericksburg (Bethel – 3)


Mar. 2014 photo by J. Graham

Mar. 2014 photo by J. Graham

Located at township building